افتتاحیه فروشگاه رامند


شرکت رامند نماینده انحصاری صفحات آکریلیک هانکس و صفحات کوارتز هانستون بدینوسیله از کلیه همکاران و نمایندگان ارجمند دعوت می گردد در مراسم افتتاحیه فروشگاه حضور بهم رسانند

تاريخ تنظيم: